Økonomi

Økonomi

Priser

Timepris (55 min): kr 800.-

Halvtime (25 min): kr 400.-

Ved bestilling av et lengere opphold, betales kr. 1000.- i depositum.

Depositumet blir ikke refundert ved avbestilling.

Konto for innbetaling til Instituttet er 0540 031 8435.

Du kan søke om økonomisk støtte til timeneNAV kan gi støtte etter Lov om sosiale rettigheter under henvisning til §5.2: Hjelp til å mestre en vanskelig livssituasjon. Støtten kan gis dersom du har lav inntekt. NAV vil informere deg. Ta kontakt med NAV før du begynner ved Instituttet. Din søknad til NAV gjelder fra den dag du melder fra, selv om du må ettersende noen papirer. NAV gir ikke støtte med tilbakevirkende kraft.

Du kan også søke ditt lokale sykehus om dekning av kostnadene. Tidligere kunne man søke de regionale helseforetak, men de har nå delegert ansvaret til de lokale helseforetak, dvs. sykehusene. Sykehusene kan gi støtte med tilbakevirkende kraft. Det betyr at du kan søke etter at du har begynt ved Instituttet.

Det finnes også andre instanser, for eksempel arbeidsgiver, som kan gi økonomisk støtte. Jeg anbefaler deg å undersøke mulighetene. Alle er interessert i at du skal fungere i familie og samfunn.

Enten du søker NAV eller det lokale helseforetak om økonomisk dekning av kostnader (timer, reise og opphold), er det en fordel om du har anbefaling fra din lege, psykolog eller psykiater.

Hvilken pris setter du på din helse?

I tradisjonell behandling regner man med at terapi tar flere år. Det er en høy pris å betale. Når det gjelder spiseforstyrrelser regner man vanligvis med 5 år. Da vil 50-60% være friske. Resten må regne med å slite med problemer resten av livet. Er det godt nok? I et sykehusforedrag ble det sagt at det tar 10 år å komme ut av en depresjon. Det finns bedre metoder, bedre verktøy. Noen måneder bør i regelen være nok. Du har full kontroll over din egen utvikling. Du lærer det samme, ofte mer, i individuelle timer enn det kursdeltakere gjør.

Avbestilling

Ved avbestilling minst 2 dager før (arbeidsdager) kreves ingen betaling.

Avbestilling dagen (arbeidsdag) før avtalt time: kr 400.-.

Avbestilling samme dag før avtalt time: Kr. 500.-

Ved uteblivelse betales det for timen.

Avbestilling må skje per telefon i kontortiden til tlf. 33003210 eller som epost. Se "Ta Kontakt" Klikk her

Ved sykdom eller ved behov kan timen holdes per telefon. Prisen er den samme.

bilde