Kurs D Sosial mestring

Kurs

Kurs D: Sosial mestring

De fleste av oss kan føle seg usikre i visse situasjoner. Men det er ikke verre enn at vi kan leve med det. Problemet oppstår når sosial angst, depresjon og andre negative sinnstilstander fører til en invalidisering av livet. Noen isolerer seg og blir deprimerte, noen kompenserer ved å ruse seg på alkohol eller narkotiske midler. I dette kurset skal vi se på de faktorer som fører til dårlig sosial funksjonsevne, og hva som kan gjøres for å rette på dette. Vi bygger også i dette kurset på NLP (Nevro-Lingvistisk Programmering) tilpasset spesielt til dette fagområdet.

NAV-medarbeidere uttaler seg om kurset:

Et meget aktuelt og nyttig kurs som mange ville ha nytte og glede av å gjennomføre og ta i bruk i jobb og privatliv. Kurset er fremlagt på en enkel og lettfattelig måte. Du kjenner deg igjen i mange situasjoner.

W.W.

Kurset var veldig lærerikt og nyttig. Bra å lære andre tenkemåter, se ting på en annen måte. Andre har også nytte av kurset, lære å se livet i et annet perspektiv, lære andre måter/metoder å takle situasjoner på.

C

Temaer for kurset

 • Hvem som får problemer med å forholde seg til andre mennesker og hvorfor
 • Sosialangst
 • Hvordan løse konflikter
 • Grensesetting
 • Kommunikasjon
 • Bearbeide en vanskelig fortid
 • Respektere roller
 • Ansvar og grenser for ansvar
 • Mobbing
 • Makt og dominans
 • Debatt eller krangel
 • Nære forhold
 • Sjalusi
 • Emosjonell avhengighet av rus
 • Bearbeide sorg
 • Sårbarhet
 • Motivasjon og læring
 • Motivere for mål
 • Om å tilgi
 • Eksamensnevroser
 • Jobbsøkestress

Årsak og utvikling

Vi er født med et godt selvbilde og en naturlig trygghet. Men så kan det inntreffe omstendigheter i livet som gjør at man mister den medfødte trygghet. Noen har vokst opp i dysfunksjonelle familier, noen under utmerkede familieforhold. Men vedkommende kan ha vært utsatt for mobbing, eller blitt utelukket fra fellesskapet hos venner og venninner. Det etablerer seg hos mange en følelse av å være mindre verdt enn andre, ikke å fortjene å ha det bra, og liknende. Resultatet blir at det oppstår problemer med å hevde seg, problemer med å utfolde seg. Det fører for mange til angst, depresjon, og liknende.

Sosialangst

Sosialangst kan virke ulikt fra menneske til menneske. Det speiler igjen den bakenforliggende psykiske struktur. Gjennom identifisering/kartfdslegging av denne og NLP som metode kan sosialangst erstattes av sosial trygghet. Sosialangst er som regel sterkt relatert til dårlig selvbilde i visse sosiale situasjoner.

Grensesetting

Å sette grenser med dårlig samvittighet fungerer dårlig. Ved å se på problemstillingen ut fra forskjellige innfallsvinkler, skal klienten lære å sette grenser med god samvittighet. Han/hun skal få god samvittighet for å si ja til seg selv. Noen ganger betyr det å si nei til andre.

Konflikter

Det vil i enhver sosial relasjon kunne oppstå konflikter. I denne delen av kurset gis det veiledning i hvordan man kan møte konflikter. Ikke så mye hva man skal si, men hvilken indre holdning man kan innøve, slik at man kan ta kritikk og konflikter på en saklig og grei måte - uten å bli emosjonell.

Ansvar

Mange ender opp med å bli utbrent fordi de ikke klarer å si nei. Noen påtar seg et langt større ansvar enn det de har menneskelige ressurser til. Det kan gå bra i noen år, men en dag bryter systemet sammen. Derfor er det av uvurderlig verdi å lære den enkelte å sette grenser der man tar hensyn at man har begrenset kapital. Kapital er ikke bare penger, men også tid, kunnskap og motivasjon. Alle fire elementer må være med for at man skal lykkes med de oppgaver man påtar seg.

Bearabeide en vanskelig fortiden

Man kan ikke endre fortiden, for den eksisterer ikke lenger. Men alle bildene og følelsen fra den gang ligger lagret i hode og kropp. Ved i fantasien å reise tilbake i tid er det mulig å reparere skadene som har oppstått. Teknikken for dette er av generell stor betydning og viktig for å reparere mange av de forhold som tas opp ellers i kurset.

Roller

Mange mennesker føler seg sosialt usikre. De går inn i en rolle, en rolle av perfekthet. Det blir for vanskelig å være åpen og la andre se ens svakheter. Enkelte kvinner klarer ikke å gå til postkassen uten å sminke seg først. Går man i en rolle for lenge, kan det være at man ikke lenger vet hvem man er. Å finne tilbake til seg selv er viktig. Det er ikke en intellektuell sak, men en emosjonell sak, et spørsmål om å være den man er på godt og vondt. Det er først når man føler man er på rett sted i livet sitt, at man føler at man igjen har blitt den man er.

Respektere roller

Det er viktig å respektere sosiale roller og rangorden. Eleven må i rollen som elev respektere læreren som lærer, og omvendt. En medarbeider må respektere sin sjef som sjef, og omvendt. Gjennom respekt for rollefunksjonen kan man oppnå langt mer enn om rollemønsteret brytes.

Ansvar og grenser for ansvar

Noen mennesker klarer ikke å sette grenser i forhold til andre mennesker, men risikerer å bli utnyttet. Langt flere har problemer med å sette grenser i forhold til seg selv, men blir utbrent av alle de krav de stiller til seg selv, enten det skyldes urealistiske ambisjoner, eller angst for ikke å strekke til i andres øyne.

Mobbing

Mobbere vil alltid søke den svake. Det blir som hakkeordenen i hønsegården. Bak begges handlingsmønster ligger det psykiske strukturer og behov. Mobberen kan ha et behov for å hevde seg, for derved å føle seg verdifull. Mobbeofferet styres av frykt og har manglende tro på egen psykisk og fysisk styrke. Til tross for all kampanje de siste årene for å redusere mobbing, har vi like mye mobbing i skolene, og i arbeidslivet, som før. Det nytter ikke alltid å snakke til forstanden. Det kan vise seg langt mer effektivt å se på behovene som styrer både mobber og mobbeoffer. Et viktig tema.

Makt og dominans

Maktmennesker elsker svake mennesker, for dem kan de dominere over. Ingen kan utøve makt mutters alene på Finnmarksvidda. Har man et dårlig selvbilde, er det lett å bli offer for et maktmenneske. Maktmennesker finner man ofte i ledende posisjoner, som direktører, lærere, fangevokterer, idrettsledere, og liknende. Gjennom å styrke selvbildet vil den enkelte lettere klare å motstå innflytelsen fra andre, og da spesielt de som er ute etter å manipulere og utnytte en.

Nære forhold

Hvis to mennesker skal fungere sammen i et nært kjærlighetsforhold, forutsetter det at de har så mye felles at begge føler at fellesskapet betyr en berikelse. Jeg hadde en gang en kvinnelig klient som følte at partnerens verden var veldig liten i forhold til hennes. Hun følte seg på sett og vis innestengt. Han syntes det var spennende å høre henne fortelle, men hun satt igjen med en følelse av at han ikke forsto hva hun snakket om. Da var ikke grunnlaget der. Hos andre par er det et felles grunnlag, men på grunn av dårlig kommunikasjon og forståelse for hverandres egenart, har samlivet blitt vanskelig. Da er grunnlaget der, og forholdet kan repareres. Husk at kjærligheten er som en oljelampe. Du må helle olje på den, og du må tørke støv av den. I kurset gis det veiledning i hvordan man kan fungere sammen på en god måte.

Sjalusi

Sjalusi er angsten for å miste en du er glad i til et annet menneske. Ubegrunnet sjalusi kan føre til dramatiske handlinger. Hvordan gjøre noe med det? Har man et dårlig selvbilde er det lett å føle at andre kan være mye mer attraktive enn det man selv er. Styrking av selvbildet er her av stor betydning.

Rusavhengighet og rusmiljø

Det har vist seg at det er ikke tilfeldig hvem som får et rusproblem, enten det gjelderkyldes alkohol, narkotika, og liknende. Hougen har av interesse deltatt på AA-møter. Det er interessant at alle sliter med dårlig samvittighet for alt de har ødelagt for andre. Videre at rusen har vært en flukt fra en vanskelig hverdag. Å styrke personligheten er også her en viktig faktor for å hjelpe mennesker til å holde seg borte fra rus og rusmiljøer. Det må ikke alltid være en hvite knokers kamp.

Sorg og savn

Når man tenker på et menneske man har mistet, enten gjennom død, eller samlivsbrudd, er det lett å bli trist. Det er en naturlig reaksjon. Men dersom man blir værende i den triste tilstanden i lang tid, kan det ødelegge livet. En enke smilte når noen nevnte hennes avdøde mann. Hun føler at han er til stede, og at de har en god indre kontakt. Andre blir trist fordi de føler atskillelsen. Mange får hjelp ved i fantasien forestille seg at kontakten på en eller annen måte fortsatt er der. Eller ved å gå tilbake i tid for å få en siste samtale. Noen foreldre sender barna sine bort når en bestemor eller bestefar skal begraves - i misforstått omsorg. Noen barn føler at de skulle vær tilstede. Å reparere dette og liknende hendelser er viktig. Mer om dette nedenfor.

Sårbarhet

Noen mennesker er ekstremt sårbare. Det er akkurat som om de ikke har grenser i forhold til andre. Alt som kan oppfattes negativt, alle personlig kritikk, blir tatt negativt. Sårbare mennesker har problemer med å sette grenser i forhold til andre. De kan tilsynelatende svare for seg, men reaksjonen kommer etterpå. Det kan blant annet føre til søvnproblemer, til sosialangst, bare for å nevne et par reaksjoner.

Motivasjon for læring

Det er mange årsaker til noen har problemer med å lære. Det kan være lese-skrive-vansker. Men det kan også blant annet skyldes dårlige erfaringer i forhold til læringssituasjonen, et dårlig forhold til læreren. Det smitter over på lærebok og lekselesing i noen fag, mens han/hun ikke har slike problemer i andre fag. En metode består i å overføre den gode tilstanden over til til de fag der motivasjon og læringsevne er dårlig.

Motivere for mål

Noen mennesker har klare mål for livet sitt og jobber systematisk for å nå dem. Andre har ingen mål, eller de er ikke motivert for å nå målene. For noen er det viktig å revurdere målene, ikke bare kognitivt, men også i forhold til personlighet og interesser. Det er viktig å skille mellom det man bør gjøre, blir anbefalt, hva som gir status, god lønn, og så videre på den ene siden, og personlige preferanser på den annen side. En reorientering kan noen ganger bevirke underverk.

Om å tilgi

Det heter at man må lære å tilgi. Men det er ikke alltid like enkelt. Hvis man plages av negative følelser overfor en person som har oppført seg urettferdig, er det vanskelig å tilgi. Men det er heller ikke nødvendig. Det finnes andre måter å bli kvitt destruktive tanker på.

Eksamensangst

Eksamensangst har for mange bakgrunn i at man stiller krav som man ikke kan leve opp til. Det er ikke elven som setter karakteren, men lærer eller sensor. Å kunne fri seg fra forventning eller krav om karakter, og i stedet klare å konsentrere seg om det man faktisk kan påvirke, det vil si å løse oppgavene, hjelper mange ut av eksamensnevrosen

Jobbsøkestress

Det samme gjelder mennesker som er nervøse for å gå til jobbintervju. Jeg møtte en gang en hjemmehjelper. Han hadde akademisk utdannelse, men torde aldri søke jobb. Det er ikke jobbsøkeren som bestemmer om man får jobben, men arbeidsgiver. Det er viktig å bli bevisst på hva man faktisk har innflytelse over, og la annet ansvar ligge.

Fremtiden

Enhver oppfinnelse starter med en ide om noe som ikke eksiterer - ennå! Vi skaper med andre ord vår egen fremtid gjennom de forestillinger vi dyrker. Da er det viktig å bli bevisst på hvilke forestillinger vi har. Den deprimerte har neppe særlig positive forestillinger om en god fremtid preget av sosial trygghet og mange venner. Også her spiller styrkingen av selvbildet en betydelig rolle. Alle har rett til et meningsfylt liv - det betyr en god fremtid. Metoden for å få til dette er enkelt og effektiv.

Diverse

Det er også mulig å ta opp andre temaer i den utstrekning tiden tillater det.