Kurs A Reparere psykisk skade

Kurs

Kurs A - Reparere psykisk skade

NLP representerer et paradigmeskifte i psykologisk tenkning. Helt siden Sigmund Freuds psykoanalyse har man trodd at man må grave i fortidens fortredeligheter for å bli frisk. Det har aldri blitt bevist, og det er heller ikke nødvendig. På dette kurset lærer du hvordan du kan bruke NLP og din kreativitet for å reparere skader fra fortiden. Det er bedre å se etter ressursene i deg selv og familien i stedet for å lete etter alt det kritikkverdige. Det siste har ødelagt mer enn en familie. Du lærer hvordan du kan få tilgang til dine psykiske ressurser og få realisert drømmene dine om et lysere liv. Det du selv erfarer kan du bruke for å hjelpe andre mennesker. Teoretisk kunnskap er sjelden nok. Søren Kierkegaard, dansk filosof: "Vil du hjelpe et menneske, må du være der den andre er."

Er man utbrent, sliter man med angst, depresjon, spiseforstyrrelse, etc. etc. så ligger årsaken i de bevisste og ubevisste forestillinger man har bygd opp i løpet av livet. Vi påvirkes av omgivelsene, av foreldrene, av mediene, av helsevesen, av skole og så videre. Mye av dette tar vi opp i oss helt ureflektert. Det meste er fornuftig og bra. Men så hender det at man fanges av syke og destruktive tanker og følelser som tar fra oss livskvaliteten. For de fleste blir virkningen relativt beskjeden, man kan leve med det. Mens andre kan føre til alvorlige psykiske forstyrrelser. En dag forstår man at man må gjøre noe med det. Da er det tre måter å angripe problemet på:

1: Man får medisiner av legen/psykiateren, medisiner som demper de psykiske symptomer, dvs. de vonde følelsene. Men disse medisinene demper også de positive følelsene. Noen sier at det hjelper dem til å fungere. Andre sier at disse medisinene ikke har noen virkning, noen sier at de blir syke, noe opplever at livet blir som en kulisse, og da blir livet for dem uten mening.

2: Man går til samtaleterapi der man snakker om alt som har vært vondt i livet, både i barndom og i voksen alder. Det blir et fokus på det negative. Mange opplever større innsikt i problemet sitt, men fungerer fortsatt like dårlig. For noen er det godt å ha noen å betro seg til. Det kan være positivt for mange å få lov til å snakke ut om problemet sitt, kanskje for første gang. Men så må man videre. Man må lære å legge det bak seg. Men hvordan?

3: Uansett hva som har skjedd, så ligger bildene og opplevelsene fra den gang lagret i hodet, i kropp og følelser. Selv om opplevelsene tilhører fortiden, så er bildene og følelsene meget reelle her og nå. Disse bildene kan erstattes med nye og bedre. Derved påvirker man også følelsene. Ved å reparere bidrar man til å fri seg fra fortidens mørke opplevelser. Våre forestillinger om fremtiden er sterkt preget av de erfaringer vi har gjort. Mange negative erfaringer begrenser troen på fremtiden. Når man reparerer fortiden, så vil man også ha behov for å reparere troen på egne ressurser og de muligheter man har for en bedre fremtid. Det er det dette kurset dreier seg om.

Læring skal være forbundet med glede. Det skal også psykologisk læring være.

Temaer for kurset:

 • Det grunnleggende i NLP-metoden
 • Metoder for å reparere skader påført en gjennom livet, fra barndom, ungdom og
 • voksen alder
 • Kommunikasjon med underbevisstheten.
 • Møte og bearbeide saboterende skepsis
 • Hvordan bruke språket for å påvirke underbevisste prosesser (språkets magi)
 • Det mentale bilde av oss selv
 • Skape konstruktive og virksomme forestillinger om fremtiden.
 • Forholdet til målet, dvs. hva det vil si å være frisk
 • Forholdet til den terapeutiske prosess, m.a.o. veien fremover
 • Forholdet til seg selv og sin egen kropp, dvs. materialet det skal arbeides med
 • Tålmodighet for prosessen. (Utålmodighet kan skape angst og motstand)
 • Om å skape kontakt - empati.
 • Hvordan bryte kontakt gjennom kroppsspråk, ord og stemme

Det grunnleggende i NLP-metoden

Det er viktig å forstå betydningen av og styrken i NLP-metoden. Det setter deg i stand til å bruke teknikkene på den best mulige måten, både for egen personlig utvikling, og for å hjelpe andre. Her blir du kjent med aspekter du ikke finner noe annet sted.

Metoder for å reparere skader påført gjennom livet, fra barndom, ungdom og i voksen alder

Det er flere måter å reparere psykisk skade. Psykisk skade skyldes alltid opplevelser i fortiden. Disse forårsaker liten tro på egne ressurser, og kan i verste fall føre til psykisk og fysisk sykdom. "Change history" er et sterkt verktøy. Men mange av de opplevelser som former oss i dag har vi forlengst glemt. Disse kan man også gjøre noe med. Her lærer du hvordan. En metode brukes der årsaken er kjent. Andre metoder brukes der årsaken til skaden ikke er bevisst, ikke kjent.

Kommunikasjon med underbevisstheten

Underbevisstheten vår forstår ikke intellektuelt prat. Den forstår det språket vi er født med, nemlig sansenes språk, dvs. syn, hørsel, kroppsfølelse, lukt og smak, der synet hos de fleste er den viktigste sansen. 60% av hjernen er relatert til det visuelle. Vi skal bruke en del av kurset på hvordan vi kan påvirke underbevisstheten gjennom egnede teknikker, men uten bruk av hypnose i tradisjonell betydning.

Møte og bearbeide saboterende skepsis.

Skepsis kan drepe ethvert initiativ. Skepsis skal ikke undertrykkes, for det er ikke mulig i det lange løp. Men den an omformes til en konstruktiv skepsis, og på den måten bli en ressurs og veileder i den terapeutiske prosess.

Hvordan bruke språket for å påvirke underbevisste prosesser (språkets magi)

Det er utrolig hvordan språket vårt røper den troen vi har på våre muligheter. Her lærer du hvordan formuleringene røper noe om hva du ubevisst tror. Men du lærer også hvordan du kan bruke språket for å styrke troen på en positiv utvikling.

Det mentale bilde av oss selv

Selvbildet, dvs. det mentale indre bildet av oss selv, spiller en vesentlig for følelsen av trygghet. Vi kjenner alle uttrykket: "Jeg følte meg så liten." Men hva ligger bak et slikt uttrykk? Når var det at man begynte å føle seg liten, eller usynlig, eller...? Dette er et viktig aspekt når det gjelder å rette opp problemer fra fortiden.

Skape konstruktive og virksomme forestillinger om fremtiden.

Vi skaper vår egen fremtid gjennom våre forestillinger. Det gjelder bevisste så vel som ubevisste forestillinger. Det gjelder positive så vel som negative forestillinger. Gjennom bestemte teknikker kan vi bygge opp meget konstruktive krefter i oss. Disse gjør at vi automatisk gjør det som bringer en bedre fremtid. Det er enklere å få til etter å ha ryddet opp i fortidens skader.

Forholdet til målet, dvs. hva det vil si å være frisk

Mange har begrensede forestillinger om hva som er mulig for dem. Derfor får de heller ikke realisert drømmene sine. Men er det mulig for andre å nå et mål, så er det også mulig for deg - eller den du skal hjelp. Det er derfor viktig å jobbe med forestillingene om målet, ikke bare det å være frisk, men også om hva man da er i stand til å få ut av livet sitt. Det skaper optimisme.

Den terapeutiske prosess

Vi har hørt så mange ganger at det tar lang tid å komme ut av et psykisk problem. Med slik behøver det ikke være. Det er snakk om metode. Det tar lang tid å klippe plenen med neglesaks. Har man klart å utvikle et problem i løpet av noen uker eller måneder, så må det ikke ta år å reparere. Praktisk eksempel: I løpet av 10 år har bilen begynt å ruste. Det tar i høyden noen dager på verksted for å reparere.

Forholdet til seg selv og sin egne kropp

For en vellykket prosess er det viktig å ha et konstruktivt, omsorgsfullt og kjærlighetsfullt forhold til sin egen kropp og personlighet. Men i vår kultur har vi lært å være kritisk, ikke minst til oss selv. Den kosmetiske industri forteller kvinnene at de er stygge, og derfor må bruke deres produkter for å se fine ut. Moteblader viser den ideelle kvinnekroppen. Menn skal være maskuline og muskuløse. Uansett blir man aldri eller aldri helt fornøyd med seg selv. Dette skaper negative energier og følelser.

Tålmodighet for prosessen. (Utålmodighet kan skape angst og motstand)

Mange har gått i terapi i årevis, og blitt mer og mer utålmodige for å komme ut av problemet sitt. Men utålmodighet kan faktisk forhindre en positiv utvikling. Det skyldes at frisk for mange er et ukjent land. De tror at dersom de går inn i det friske, så er alle broer bak dem brent. Det kan virke så skremmende at de skygger unna alt som kan gi dem et bedre liv. Utålmodighet må forvandles til en sunn tålmodighet. Man skal bruke den tiden man trenger, men det behøver ikke ta en evighet.

Om å skape kontakt - empati.

Skal du jobbe med mennesker, er det viktig å skape kontakt. Det skjer ikke bare gjennom det du sier, men også gjennom kroppsspråk, stemme og ordvalg. Skal du lykkes, er det en forutsetning av du klarer å skape kontakt og tillit.

Hvordan bryte kontakt gjennom kroppsspråk, ord og stemme

Du kan gjennom språket på alle plan, ikke bare ord, men stemme og kroppsspråk, skape kontakt. Men du kan også lære å bryte kontakt. Det kan noen ganger også være nyttig i visse sosiale situasjoner. Du kan vise dine klienter hvordan de kan bryte en uønsket sosial kontakt uten at den andre merker det.